Geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit

Elk bureau voor projectmanagement zal aangeven een proces te beheersen volgens de GOTIK-methode (geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit) of een afgeleide daarvan. Om een proces te beheersen moeten deze aspecten worden beschreven en per fase geëvalueerd. SPMV hanteert hier met name het systeem van faseverslagen voor. Het management krijgt per fase, of tussentijds indien gewenst, een duidelijk stand van zaken op elk van de GOTIK-gebieden. Daarnaast wordt de stand van zaken gespiegeld aan de uitgangspunten en wordt aangegeven welke werkzaamheden in de volgende fase verricht moeten worden om het doel te bereiken. Tevens kan een bijstelling van de uitgangspunten ter accordering worden voorgelegd aan het management.

Nu zijn de aspecten geld, organisatie, tijd en informatie nog goed te beschrijven en middels informatiesystemen te rapporteren en bewaken. Kwaliteit is echter veel moeilijker helder en eenduidig te omschrijven en te bewaken. Hierdoor dreigt dit aspect nogal eens op de achtergrond te raken. Maar al te vaak wordt procesmanagement een doel op zich en kan het zicht op het echte doel, het bereiken van een kwalitatief hoogwaardige en bij de behoefte van de eindgebruiker aansluitende vastgoedoplossing, vertroebelen. Deze aspecten raken uit het zicht en men verliest zich in rapportages en nota’s.

Om de kwaliteit en klanttevredenheid van het eindproduct te waarborgen moeten daarom nog twee zaken aan het projectmanagement worden toegevoegd: kennis en gezond verstand.

Kennis en ervaring

Door mijn inbreng van praktijkkennis opgedaan zowel in de planvormingsfase als in de realisatiefase kan ik in elke fase van een vastgoedproject mogelijke problemen in een vroeg stadium signaleren. Wellicht belangrijker is echter dat ik hierdoor reeds in de planvormingsfase rekening kan houden met aspecten die een gunstig (prijs)effect kunnen hebben op zowel de verkoop-/ verhuurfase, de realisatie- als de exploitatie-/ beheerfase. Het tijdig inschakelen van de juiste adviseurs alsmede het weten welke aspecten in een vroegtijdig stadium onderzocht moeten worden om later geen vertraging op te lopen zijn vaardigheden die alleen aanwezig zijn indien de projectmanager over daadwerkelijke kennis en ervaring beschikt over vastgoedontwikkeling en projectmanagement. Daarnaast kan ik als ervaren projectmanager de verschillende adviezen en inbreng van de adviseurs combineren tot een efficiënter proces en product.

Gezond verstand

Gezond verstand moet worden toegepast bij de raakvlakken tussen theorie en praktijk. Maatregelen in de planvormingsfase die op papier (vaak een excelsheet) winst zouden kunnen opleveren willen in de praktijk nogal eens anders en zelfs averechts uitpakken. Afgewogen moet worden of de mogelijke besparing (in tijd of geld) opweegt tegen de extra werkzaamheden die nodig zijn om de besparing mogelijk te maken.

Filosofie

Naast het voeren van een gedegen projectmanagement met inbreng van kennis, ervaring en gezond verstand geldt: houd het simpel, overzienbaar en bijstuurbaar!